IC Phoenix
| Home Line Card |   OrderShipmentstateWorld Time | About Us |

(enter the part number)

CS4334KS
CS4236B-XQ3
CH7002B
CDADSEPPI
CD8457
CBTV4020EE
CAT28C16AP-20I
CXA1044BP
C3302-34
CS4297-JQ
CPV364M4F
CY7C185-25PC
CY2305SI-1H
CXA1522P
CT216E-LF
CSC9258D
CAT518221-30
CAT28F512N-12
C3242
CY7C168A-35PC
CY7C1009-20VC
CM8562PIS
CM0016AD
CL-MD2614-20QC-E
CYNSE70129AHV-200B
CXD3068Q
CS4280-CQ
C3CBND000049(MX23C3210MC-10G
CY7C168A-25PC
CXD8744Q-0000
C39/U(C3900-29)
CY7C147-35PC
CY27H010-70WC
CT2505-TDQ2
CSP2510CPG
C805A
CY284160XC
CY28325PVC-2
CXD2729Q-5
CT-L41DT01-IL-AC
CAT28C16AP-20
CY7C109-35VC
CY7C455-14JC
CY7C4225V-15ASC
CY7C157-20JC
CY7C1020CV33-15ZE
CY25811-SC
CXD2057S
CX82320-13
CSC1201-L128
CS5203A-1
CS4280-CM
CS26LV16163HC-70
CP82C37A-5
CL680-T128(D1)
CH7011A-T
C8781
CXG1030N-T4
CY7C1380D-167AXC
CY7C109-15VC
CA0014-NAT
CY7C131-55JC
CY2308SI-3
CS52015-3
CY7C1049CV33-12ZC
CXA1182Q
CAM35C44
CY27C128-120WC
CXD2097AQ
CR330
C9806BTB
CS5530
CY62148BLL-70SI
CY2292SL-1U2
CXD2540Q-1
CXK5864BM-10L
CS4222-KS
C2900-20
CY7B991-5JC
CY2260SC-1
CXD2719Q
CXA1950Q
CS4331-KS
CY7C63413-PVC
CY7C164-35VC
CY7C1351-66AI
CY7C1041-15ZC
CY62256VLL-70EC
CXP86460-648Q
CXP81920M-658R
CXD1809R
CX77314-14
CT-P77DS01-PJ-AC-L
CS4616-CM/EP
CS4614-CM
CS4205-KQ
CS18LV02560AI-70
CS16LV20483HI-70
CR16MCS9VJE8
CMD-8B
CKP1101S
CC1278HE
CAT24WC04LI
CY28512ZC
CY27020SC
CXD3711GG
CGS74C2525M
CY7C199-25SC
CY7C1041CV33-10ZC
CXD2515Q
CY7C264-55PC
CXA3512R
CH7007A-T
CY2510ZC-1T
CXN1500-3AAL-K2
CT-L61DT81-IM-AA
CT-L61DT81-IM-AA
CA0016-NBT
C1162
CY7C1021V33-15ZC
CSC2003P
CH7002D-V
CXK58256P-12L
CSI93C46S
CR330
CL-PD6832-QC-A
CGS74CT2525M
CY27H512-70WC
CY27C256A-120WC
C2010-IP
CY7C4425-15AC
CY7C277-30JC
CY7C199L-15VC
CY7C1338-100AC
CY7C1329-100AC
CY7C1009V33-20VC
CY62128L-70SC
CX4235-XQ3
CSC6650P
CS8920A-CQEP
CS51031
CS4201A
CMA8860-75
CLC346 (EM14M)
CH7011A-T
CH7004C-T
CDP68HC68HT1M
CBTV4020EE(CTV4020)
CBTS3306PW
CAT28C64BJ-20
CY7C131-25JC
CV31
CY27H256-70WC
CY27H010-45JC
CY2308SC-1H
CX20505-14
CD22427CP
CY7C150-10PC
CDC328D
CS4299-JQ EP
CS4216-KL EP
CS1009GD8
CDIFRG2
CY2308SC-2
CL-GD6225--65QC-A
CDRFRG2
CX74017-16
CS98201-CM
CS492501-CL
CY7B991-2JC
CY7B991V-5JI
CXA1106P
CD9251CP
CS4329KS
CBT3384DK
CY7C1041B-15ZC
CY7B991-7JC
CY7B8392-JC
CY62128LL-70SC
CXA2504N
CS8900CQ
CS4239KS
CS4222-KS
CS16LV81923HC-55
CNY17-2
CH7011A-T
CY7C9689A-AXC
CY7C199-15VC
Cyber9397DVD
CYber9397
CY284040C
CSP1093CR1-RT10-DT
CSP1093CR1-BF10-DT
CL450-P160
CDC339DW
CDADSEPI
CBT6810PW
CBT3244PW
CY7C1399-12VC
CY284090C
CY2071ASL-648
CY7C291A-25JC
CY62256LL-70SNC
CY27C256-150JC
CMA8860-75
CY7C341-35HC
CY7B9910-5SC
CY7B951-SC
CDCF2510PWR
CA3046
CY7C429-30JC
CY7C182-25SC
CS4228A-KS
CG10492-507
CY7B9334-270JC
CG10342-502
CY62256LL-70SNC
CAT28C64BN-20
CXD8243AM
CY7C1009-12VC
CY7B923-JC
CY62128L-70SI
CY28346ZC-2
CXK5816M-12L
CXK581000AP-10LL
CX20493-58
CS4955-CQ
CS4334BS
CS3054
CS18LV02563AI-70
CL680-T128
CHGAPMNHA1
CY7C1345F-100BGC
CXD1175AM
CS4231A-KL
CY7C4265-15AC
CY7C291AL-35JC
CY7C1339-100AC
CY7C1019B-15VC
CY7C9334-270JC
CY7C62128A
CY7B923-JC
CY27H512-35JC
CY2260SC-3
CX20099
CLC5623IM
CY7C1399-12VC
CY7C1009-25VC
CY7B923-400SC
CY2254ASC-2
CXA2095S
CX-7930A
CPC5610ATR
CG10133-522
CF77461PJ
CB-1410.A1
CY7C199L-12VC
CY7C199-10VC
CY7C1399-15VI
CY7C1021V33-15ZC
CY7C1009-15VC
CY62256LL-70SNC
CY2273APVC-1
CXK581000BM-70LL
CX20464-15P
CDC392D
CAT28C65BK
CY7C1355A-100AC
CY7C1345B-100AC
CY7C1049BV33-15VC
CY7C09279-12AC
CY7B933-JC
CXK58267AM-70LL
CXK581001BM-10LL
CX486DX4-100GP DX4100
CD8127CP
CY7C425-25JI
CY7C199-15VI
CY7C131-35JC
CY7C1049-20VC
CXK5864BM-12L
CXA1992AR
CL-GD7543-85QC-A
CG10492-502
CD4001UBE
CY7B993-JC
CY62256LL-70SNI
CS4611CM EP
CD4508BE
CD4051BE
CB-1420B BO
CAT28C65BK-20
CAT28C64BJI
CAT28C64BJ-12
CY7C264-55WC
CY7C199-15VC
CVA2412AX
CUS-1224
CS8126-1
CS5507-AS
CS4215-KL
CL680-T128(TLD1)
CE2752
CD4050BF/3RCA
CD4050BF/3RCA
CD4050/3
CB-1410Q B0
CY7C1019V33-15VC
CY7C0251-15AC
CS5530(25420-03)
CL-PD6832-QC-B
CD22M3493E
CY7C256-120JC
CY7C1049B-20VC
CY7C1049-25VC
CY7C1021B-15ZC
CY7C1021-15VC
CY62256L-70SNC
CY283510C
CY27C256-120JC
CXK58257CM-70LL
CXK58257BM-70LL
CX77304-16P
CX23416-12
CS26LV32163HC-70
CS18LV02560AI-55
CG10133-508
CF72306
CD8449BE
CD22203E
CCS-1
CBTLV3125
CB-1410Q B0
CAR98G-636
CA3306E
C5779
CS5360-KS
CLC505AJE
CG10133-511
CY7C628128ATV3
CY7C455-20NC
CY7C439-25JC
CY7C1049-17VC
CY7C1019V33-15VC
CY27C256-70JC
CS16LV40963HI-60
COP426C-SQS/N
CB-1410Q BO
CG21103-501
CG10492-524
CAT28F010NI-12
CY7C421-40JC
CY7C1020-15VC
CY7B992-7JC
CY7B4663-JC
CS4299-JQ
CN8471AEBG
CY7C981-JC
CY7C164-25PC
CY7C1041CV33-20ZI
CY7B991-7JC
CXK5B18120TM-12
CX20468-11P1
CSP1099RBF11
CL-MD5650DT-SC-C
CDCR83DR
CD4094BF3A
CBT3384
CY7C421-30JC
CY7C419-40JC
CY7C4025-10AC
CY7C199-15VC
CY7B992-7JC
CY7B992-7JC
CY7B9910-5SC
CY7B923-JC
CY62128BLL-70SI
CY37064VP100-100AC
CXP825P40Q-1
CXK58257M-10L
CXK5816M-12L
CXA1019S
CS5155
CL63C256N-20
CF77565APJ
CD4011BCM
CY7C4261-15JC
CY7C1362A-150AJC
CY7C109B-15VC
CY27C256A-200WC
CT-L73DC08-IG-BB
CH7007A-T
CAT28C64BK-20
CY7C9910-7SC
CY7C453-30JC
CY7C1009-12VC
CY27H010-55WC
COP421L-NLT/N
CN9414(24941-18ES)
CL-PD6722-QC-DJ
CH9088B-S
CA91L860B-50CE
CY7C419-30JC
CY7C342B-35JC
CY7C281A-45JC
CY7C199-12VI
CY7C1359A-100AC
CY7B9910-7SC
CY284090C
CG7C324-A20JCT
CG10103-518
CB-1410 A1
CAT28F010NE-12
CY62128-70SC
CY28344PVC
CS80C286-20
CS80C286-16
CS4239-KQ/EP
CYNSE70129A-125BGC
CY7C9335-270AC
CY7C4225-25AC
CY7C374-83JC
CY7C3721I-66JC
CY7C344-25WMB(5962-9061102
CY7C344-20WC
CY7C291A-20PC
CY7C291A-20JC
CY7C199-25PC
CY7C188-15VC
CY7C1049-17VC
CY7C1041CV33-10ZC
CY7C024-55AC
CY7B951-SC
CY7B923-JC
CY62256VLL-70SNC
CY62148BLL-70SC
CY62128BLL-70SC
CY28512ZC
CY27C010-120WC
CXA1739S
CXA1238S
CX90015-22Z
CX84200-11
CS98200-CM
CS92288-CB
CS82C55A
CS82C54-10
CS5203A-1
CS26LV16163HI-70
CL-PD6722-QC-DJ
CG-3607
CG24143-4174
CG10133-504
CG10103-517
CFUS0509-C
CD4051BCM
CD3313EO
CBT6820DGG
CBT16211DL
CB-1420 A2
CB-1410Q B0
CAT518221-30
C2900-19
CY7C63001A-PC
CY7C425-10JC
CY7C344-25JC
CY7C4221-25JC
CY7C421-10JC
CY7C344-20JI
CY7C341-30HC
CY7C291AL-35JC
CY7C131-55JC
CY7B991-2JC
CY628128L-70SC
CY62128L-70SC
CY6116A-55PC
CY38100V208-83NTC
CY2309SC-1H
CY2309SC-1H
CXD9732GP
CXD2077M-T6
CX5530
CP267P124
CM1713C-ET
CK8
CY7C291A-35JC
CY7C199-20VC
CY7C1370C-167AC
CY7C136-25JC
CY7C107-15VC
CY7C1049CV33-15ZI
CY7C0251-25AC
CY7B992-5JI
CY37256VP256-66BBC
CY27H512-70WC
CY2254ASC-2
CXK58257BM-70LL
CS5012A-KP7
CS4281-CQ
CLE266
CL484-T128-TK-G1
CL484-T128
CD54HCT86F3A
CY7C344-20WC
CY7C274-30WC
CY7C263-35WC
CY7C1049CV33-15VC
CY7B923-JC
CXK581000AM-10LL
CX9210-VNG
CS4299JQ
CS4231-KL
CPC5621A
CMI-50BB2C
CL-PD6722-VC-CE
CD8132GP
CD4536BF3A
CAT28C16AP-20
CYK128K16MCBU-70BVXI
CY7C9101-30JC
CY7C4281-25JC
CY7C4205-10AC
CY7C266-25JC
CY7C263-45JC
CY7C136-55JC
CY7C1350B-133AC
CY7C006-35JC
CY628128LL-70SC
CY62146DV30LL-55ZSX1
CX82310-12
CS80C286
CH7017A-TF
CH7007A-T
CY7C291AL-35WC
CY7C235A-30JC
CY7C1351B-66AC
CY7C1329-100AC
CY7C1327B-133AC
CY7B991-5JC
CY101E383-3NC
CS82C54
CS4205KQ
CS16LV40973HI-70
CG21403-507
CD82C82
CB712B AO
CA324E
CY62128BLL-70SI
CY62128-55SC
CY284050C
CX03081P
CT-L74DC08-IG-BB
CT-L41DC04-IG-AC
CS6157A-IP1
CS4299JQ
CPC5621A
CDC351DW
CY7C53120E2-10SI
CY7C453-30JC
CY7C441-30JC
CY7C342B-30JC
CY7C291A-35WC
CY7C291A-20WC
CY7C265-25WC
CY7C263-55WC
CY7C245A-35WMB
CY7C1350B-133AC
CY7C1345B-100BGC
CY7C1338B-117AC
CY7C1325B-100AC
CPF2000
CXD8788Q
CXD8784R
CXD1930BQ
CXD9511AQ
CXD8791AQ
CG47492-115
CY7C425-40JC
CXK48324R
CS4340-KS
CS4360-KZZ
CS5340-CZZ
CXD8744Q-0032
CL-PS7111-VC-A
CL-PS6700-VC-A
CS8415A-CS
CS5351-KZZ
CY7B9910-5SC
CLC5526MSA
CD4040BMW/883
CXA2229Q
CG80286-6C
CG46842-107
CY54FCT374TLMB
CY7C404-25LC
CY7C149-25LC
CY62128BLL-70SC
CD74HC4316E
CID2000 R1.1
CS5360-KSR
CXD1165Q
CS8414-CSZ
CXD9926TQ
CXA2239AR
CS5509-AS
CS492305-CL
CPR-5838
CY2305SC-IH
CXD9722ATQ
CXA2123AQ
CY2278APAC-4
CS5328-KP
CDCV857
C1872GT
CY74FCT377ATSO
CD74HCT573E
CXA2549
C1303G
CY7C024-15AC
CXA2135S
CX20158
CY7C263-35PC
C1876GT
CXD1253AR
CY7C1049B-20VC
CXA1332M-T6
CD74HCT393E
CXK5864CP-10LL
CXD9764GP
CDM62256E10
CS5828N
CGY353
CY2292S
CXK1012P
CY2308SC-1H
CY2701ASL-653
CLC5526MSA
C0321A
CS4362-KQ
CXA1214P
CY7C136-55JXC
CA3078AE
CD4001BE
CS53L32AZZ
CS4392KZ
CS5361-KSZ
CS43122-KS
CS8420-DSZ
CX20551-22Z
CY28447LFXC
CY2SSTV855ZXCT
CS4955-CQ
CY25100SXC004AT
CS5451-BS
CS5331AKSZ
CS5521-AS
CS5451A-IS
CS4382-KQ
CS5529-AS
CLC012AJE
CS4297A-JQ
CMAMPM105Q
CM3406DS
CLP19E
CD74HC366M
CS8405A-CZ
CS8405A-CZ
CH7307C-DEF
CX20493-58
CX77304-16P
CH7318C-BF
CS5460A-BS
CSP1034AH
CY28547LFXC
CV115-2PV
C2800DQ1
CD4009UBM
C71091
CS4231A-KL
CS4345-CZZ
CY2309C-1H
CFK0301
CX20549-12Z
CEG8205
CXT3019TR
CY62256LL-55SNI
CX20460-32
CS6422-CS
CP2211
CY28447LFXC
CMM1335
CPC5621ATR
C71055
CS8411-CS
CM8562GI
CM8562I
CM8562PG
CS4222-KS
CA3080M135
CX86500-25
CDC339DWR
CDC339
C2800DQ1
CDCVF2505PWR
CKV05
C7733I
CD4001BCN
CDCVF2505DR
CDCVF2505D
CKV05
CXA1645M
CX74063-36
CA-23R
CY7C199C-15ZC
CY62256LL-70SNI
C2BBFE000146-113R
C2BBGE000784-736Q
CXA1538N
CXA3095N
CY2309SXC-1H
CS5422
CS5101
CPC5622A
C188EC20
CL257
CY7C63231A-SC
CY2309SC-1H
C9059
CS5157H
CY2308SI-2
CXA1355L1
CXA3135AN
CXK77B3641AGB-6
CXK77B1810AGB-5
CXL1512M
CH92C68-S
CT1703-T
CS4271-CZ
CY2254SC
CXA1106M
CP472WM-3
CY7C199-55SI
C4741G
CXA3236
CXA1622M
CXA1238M
CYBUS3384QC
CLA51020BW
CIP1038937A
CY2257SC-1
CXD2565AM
CXA1571M
CL384
CMA8860
CXA1791M
CXA1083
C1659AGS
C1854AGT
C494G
CFB20Q
CY62256VL-70SNI
CY2260SC-1
CXD2560M
C1169
CLA53103BW
C1872GT
CS2841BD14
CS83LB01
CXA2570N
C2782G
C2798G
C1246G
CXA3095N
CXA8010M
CMX637D4
CY2220PVC-1
CP5276AMT
CYBUS3384SOC
CA3252M
CXA3185N
CH9203CL-SC
CXA2020M
CY7B9920-5SC
CXA20111
CS5828N
CLP200M
CS4232-KQ
CS8404A-CS
CPD3951
CH9088A-M-L
CL-016A
CA3054D
CD5426415LX4
CMA8854
C9812DYB
CM0002AM
CY7B951-SC
CMA8860-75
CH9204CL-SC
CAA85S03
CG5002D
CXA2154AS
CY28329PVC
CY284040C
CA3306
CY7B9920-2SC
CO114A
CS5360-KS
CS8402A-CS
CXA1129N
CS5509-AS
CS5335-KS
CPC7583BA
CH9294G-S
CXD9845M
CS4226-KQ
CMX605D4
CG46842-107
CS42418
CMX644AD4
CMA8854
CC1050
CL4000-G168AQB2ES
CXA2013M
CD4047BE
CD4001BCN
C1605AGR
CDR-S112-01
C4741G
C824G2
C3403G
C1862GS
CX24121-12
CGB364205-02
CXA1477AS
CE746
C40273
CTU36R
CPV362M4U
CE745
CR2424S
CR2424A
CM30MD-12
CLA53104
CT60AM-20
CN8223EPF
CDCR83DBQ
CDC341DW
CDC339DW
CTUG3DR
C2238B
CM2651B-KQ
CDC351DW
C3944
CNX82A
CDC509PWR
CDC351DB
CDC2351DB
CDC2509CPW
CDC2510BPWR
C87-009
CM2678A-KQ
CY7C109-15ZC
CDCR81DBQR
CDC2509BPW
CDC2509APWR
CD74HC192PW
CDC509PWR
CY74FCT480ATQCT
CD74HCT4053PWR
C3257
C2336
CDCVF2310PW
CDC586PAH
CH7005C-T
CX5510REV2
CA741T/3
CXD5064R
CXD9208GP
CXD9450-14
CXD9795BR
CXD9796GP
CXD9832GB
CXM4024R
CXP9468-11
CXR713120-201GB
CXR716080-103G
CY2030PVC-1
CY2071A
CY2081SL-112T
CY22392ZC-338
CY2260SC-3
CY2275APVC-12
CY2292F
CY2305SC-1
CY2308SC-2
CY2309NZSC-IH
CY2309ZC-1H
CY28323PVC
CY2907F8
CY37064P100-125AC
CY37064P100-200AC
CY37064VP100-100AC
CY37128P100-125AC
CY37192P160-83AC
CY505YC56DT
CY62126BVLL-70ZI
CY62127BVLL-70ZI
CY62128DV30LL-70ZAI
CY62128VLL-70ZAC
CY62137VLL-70ZI
CY62147CV18LL-70BAI
CY62157DV-70BVI
CY62256L-70SNC
CY62256LL-70ZC
CY62256V-70ZI
CY62256VLL-70ZC
CY62256VLL-70ZI
CY7B9950AC
CY7C006-25AC
CXA2153S
CY7C291-35WC
C97A
CY7C245A-25WC
CDCM1802RGTT
CD74HCT164M96
CDC341DW
C53A-5
C71A
CY7C185-25PC
CY7C199-20VC
CXD2308Q
CXD2500Q
CS4338K
CY2411SC-1
CE-3101-T
C555A
COP321L-JPP/N
CD4066BE
CD4066BE
CAT24WC04J-TE13
CM1117DCM223TR-1.8
CY25AAJ-8-T13
CXK5816MX-15L
CD4041BDB\A\
CD74ACT157M
CD74HC173M96
CS42416-CQZ
C8293
CT955A
CY62256NLL-70SNXC
CY62256NLL-70SNXCT
CY62128ELL-45SXIT
C1088
CC3373
CC5513
CC3964
CC5631
CP267P151-1
CA82C54-8CP
CY28346ZI-2
CS5151
CY2305SC-1
CX20493-58
CY62256L-70ZCT
CT1297-TAT
CX1145M
C945
CS98100-CM
C16T40F
CX1117-ADJ
C2600D50
CEP2N60
C3955D
CM7130-3.3
CEP703AL
CEM4953
C945G
C82-004
C5027F-R
CEB6031L
CEP7030L
CT20ASJ-8-T13
CT520ASJ-8
CS52015-3GSTR3
CR5AS
CTB24
CEPF630
CEB603AL
CJD127S
CEB7030AL
C80M-006
C92-02
CEB6030L
CEP6030L
C011M-15
CO11M-15
CEB6020P
CEP6060R
CEB6030S

Total:139799
Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Stock List A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TEL:86-533-2716050     FAX:86-533-2716790
   


Phoenix Technology Co.,Ltd ©All rights reserved 2006