IC Phoenix
| Home Line Card |   OrderShipmentstateWorld Time | About Us |

(enter the part number)

CY7C1352F-133AC
CX81300-11
C3478
CY28324PVC
CD74ACT74M96
C113
C3333
C2909
C2330
C1014
C124
C2061
C734
C3227
C5707
C5707
C2236
C5344
C2785
CW431
C4620
C3623
C3400
C3777
C4682
C1842
C1779
C3113
C4027
C4048
C1205
C1318
C3228
C3244
C3253
C3068
C3331
C3467
C1856
C5201
C102
C114
C4040
C3000
C3209
C2538
C3198
C1009
C982
C2271
C1845
C9015
C1047
C323
C114
C134
C143
C3206
C3114
C2839
C2784
CC1093
C3576
C124
C5398
C2229
C2459
C4644
C1093
C1125
C2002
C323
C3197
C1627
C3078
C4480
C1890
C5070
C3622
C3377
C388
C4480
C3652
C4217
C4133
C1959
C839
C3192
C3332
C5594
C144
C3860
C1627
C1859
C3730
C3247
C2655
C3226
C3209
C1417
C124
C1573
C454
C4730
C3200
C3202
C2710
C838
C24O7
C2786
C2631
C3377
C1569
C2925
C96256
C2622
C3201
C380
C2353
CW78L05
C3419
C4115
C2682
C3399
C4682
C945
C2669
C3243
C1809
C3941
C1006
C2240
CR03AM
CP256
C144EF
CEP7060
C2120
C3039
C5021
C1842
C3415
C1675
C114
CY7C199-10VCT
CY62128VLL-70ZC
CY62256-70SNC
CM8870CSI
CY7C63413-PVC
CB300D
CS4299-JQ
CY7C168A-25VC
CY62128ELL-45SXIT
CS4391-KZR
CY7B992-5JC
CY7C143-25JC
CY7C344-20JC
CS8900A-CQ3Z
CXA1782BQ
CY7C374-83JC
CY7B136-15JC
CY7B991V-2JC
CXD2549Q
CY7C425-25JC
CS61575-IL1
CXA2013M-T6
CY2412SXC-1
C3198
C3576
C124
C5885
C3503
C5978
C3229
C4544
C2026
CEM9935
CY283780C
C35331E
CAT93C56S
CY54FCT240ATLMB
CY2309SC-1
CY2071ASC-137
CEM9926A
CY7C197-25VC
CXD2712R
CT-P75DR01-PJ-AA
CYW2338ZI
CL-CR3420-40QC-B
CY7C194-15VC
CEG6946
CXD9569R
CY2309ZC-1H
CXP82316-37
CXP84640-012Q
CS4624-CQ
CY2310ANZPVC-1
CF92140FN
CP5604AMT
CY7C199-12VC
C9025-80004
CLD3568A
CEM4432
CM7021L4
CY7C185-15VC
CAT24WC02JI
CY761020
CXA2568M
CY7C421-65JC
CY7C385A-0JC
CY7C373-83JC
CY7C4211-25JC
CY7C199-15VC
CXA3512R
CY7C131-55JC
C3953
C2274
C3199
C144EF
CD54HC374F3A
CD54HCT245F3A
CD54HC245F
CD54HC32F3A
CD54HC00F3A
CD54HCT244F3A
CD54HCT273F
CD54HC244F3A
CD54HC08F3A
CD54HCT02F3A
CD54HCT374F3A
CD54HCT74F3A
CD54HCT273F3A
CC0032
CP02489
CY7C192-45DMB
C032BI
CY7C441-30DMB
CY7C291AL-15WMB
CY7C245A-45WMB
CD54HCT251F
CY7C282-65DMB
CY7C264-25DMB
CY7C421-65PC
CMX868D2
COP888CF-DLO/N
COP888CF-DLO/N723
CY7C63723-SC
C930303
CAT208734
CXA3026AQ
C157A
C157AN
C157AZ
C2301N
C032BI
C19584
C51A
C51A3
CLA70040CW
CLA70064CW
COF824A
COF824C5
COF916HK-6
cop8sgr728n8
CS61574-IP1
C97A
CA31605
CATHRU
CY7C261-35WMB
CA3140E
CIRSA
CIRSA38301
CY7C245A-18WMB
CD54AC245F3A
CD54HC93F3A
CY27C512-45WMB
CP-PF3401
CY27C256-70WMB
CY7C256-150WI
CY7C291AL-45WC
CSTCW16M9X53W-R0
CSTCW45M1X51-R0
CDP1806ACEX
CY7C264-35DMB
CY7C245A-15WMB
CD54HC283F
CD54HC688F
CD54HC126FX
CSBF1000JK-TC
CSTCS33.86MXOH3-TC
CSTCV32.00MX2H3-TC
CSAC19.66MX040-TC
CSTCW20M0X51-R0
CY7C122-25DMB
CY7C192-25DMB
CY7C199-25DMB
CY7C63723-PC
CMLDM7002A
CD54AC574F3A
CY27C010-200WMB
CY7C261-30WMB
CY7C261-40WMB
CY27C256-90WMB
CY7C443-20DMB
CY7C282-25DI
CD54HC573F
CD54HC123F
CD54HC190F
CP05247U
CY7C263-35WMB
CY7C292-50DC
CY7C266-55WMB
CY27C010-55WMB
CY7C282-30DMB
CY7C199-30DMB
CY8C21434-24LF
CY27C64-120WMB
CXA3503AR
CD74HC4052E
CD74HCT373E
CD40107BE
CXA3026Q
CY7B8392-JC
CY7B991-7JC
CY7C453-14JC
CY7C439-30JC
CY7C909-30JC
CY7C429-25JC
CEU4204
CET04N10
CES2342
CES2313
CES2312
CES2304
CES2303
CES2302
CES2301
CEPF640
CEPF634
CEPF634
CEPF630
CEP9060R
CEP840N
CEP83A3
CEP80N75
CEP76139
CEP740N
CEP740A
CEM3178
CEM3053
CEM2407
CEFF630
CEF1175
CEF1165
CEF09N6
CEF07N8A
CEF04N7
CEF02N6
CEDF630
CED02N6
CED01N6
CEB10N4
CEP70N06
CEP7060R
CEP658N
CEP655N
CEP6106
CEP60N10
CEP6060R
CEP50N06
CEP4060A
CEP3070
CEP1710
CEP13N10
CEP12P10
CEP1175
CEP1165
CEP10N4
CEP1012
CEP09N6
CEP07N8A
CEP04N7
CEP04N6
CEP02N7
CEP02N6A
CEP02N6
CEN7002A
CEM9936A
CEM9535
CEM9435A
CEM9433
CEM8933A
CEM6861
CEM6428
CEM4955
CEM4953
CEM4936
CEM4435A
CEM4311
CEM4269
CEM3301
CEM3258
CY7C199-15VC
CS51414E
CY7C63803-SXC
CY7C1021CV33-12ZXC
CY7C68013A-56PVXC
C8051F226
CD54HCT541F3A
C8051F005-GQR
C8051F021-GQR
C8051F040-GQR
C8051F060-GQR
C8051F226-GQR
C8051F340-GQR
C8051F120-GQR
C8051F121
C8051F122
C8051F123
C8051F124
C8051F125
C8051F126
C8051F127
C8051F130
C8051F131
C8051F132
C8051F133
C8051F206
C8051F220
C8051F221
C8051F226
C8051F230
C8051F231
C8051F236
C8051F301
C8051F302
C8051F303
C8051F304
C8051F305
C8051F310
C8051F311
C8051F320
C8051F320-GQR
C8051F330
C8051F330D
C8051F331
C8051F350
C8051F351
C8051F352
C8051F353
C80F1F321
CP2102-GMR
CP2103-GMR
CY7C991-5JI
CY7B991V-7JC
CD4024BM
CY7B991-2JC
CY7C4241-25JC
CM8888SI
CY7B145-17JC
CY7C141-55JC
CXA3026Q
CXA1110
CXD3503R
CT8930-SAS
CY28512ZC-2T
CF745-04/P
CYG2001
CYG2031
CYG2300X
CYG2020
CYG2911-X
CD40107BE
CX20106A
CD4042BE
CS8415A-CZ
CM1210-08MR
CXA2064M
CP152S
CY62256NLL-70SNC
CKV304
CTE20QV01M
CY23EP09ZXC-1H
CXA2538N
CXD1170M
CD4082B
CM6805BG
CY7C1049CV33-15VXC
CY241V08ASC-01
CY2309ZC-1H
CM1293-08MR
CT-L57DC12-PM-AB
CK2351
CY2302SC-1
CB710Q A1
CY2295PVC-190
C70582
CLC001M
CYT2046
CM1213A-02SO
CY2305SC-1H
CY62256NLL-70SNXC
CMBUS100Q
CA1391E
CM0765R
CXA1122AM-1-T4
CPC5621ATR
C0114E
CXD3009Q
CXD3410GA
CY7C4221-35JC
CXD3411GA
CL-SH7600-120S-B4
C346BA005PZ-TR
CQ0765RS
CQ1265RT
CS4331-KS
CIC92800
C1099CX
CS8405A-CS
CNW4502
C9011
CD4026BE
CD4066BE
CXA8038AP
CXA8038P
CY62157DV30LL-45ZSXIT
CXK5972-15
CS8101YDR8
CYWUSB6934-28SEC
CY7C182-35VCT
CXK5V8258J-20
CC384
CK2509C
C339C
C9703DY
CA3015
CA82C59A-8CM
CXA2521Q
CXD1250
CY2318ANZPVC-11A
CY2842050C-2
CY62128BLL-70SI
CY7C167A-20VC
CY7C63513-PVC
Cyber9385-1A
CBT16211A
CBT16292
CD410860
CD610816
CK2509
CM20MDL-12H
CMDU46A04-E
CS5421
CXK5864BM-70LL
CDCFR83
CDCF2510
CM25AD05-24H
CM25MD-24H
CM300DU-12F
CM300DU-12H
CM300DU-12NFH
CM300DU-24F
CM300DU-24H
CM300DU-24NFH
CM300DY-12
CM300DY-12E
CM300DY-12H
CM300DY-12NF
CM300DY-24
CM300DY-24E
CM300DY-24H
CM300DY-24NF
CM300DY-28H
CM300E3U-12H
CM300HA-12H
CM300HA-24H
CM300HA-28H
CM300TJ-24NF
CM30TF-12H
CM30TF-24H
CM400DU-12F
CY2148-55PC
CM100DK-24E
CM100TU-12F
CVM75BB80
C9915AY
CM600YE2N-12F
CY28317PVC-2D
C038A
CBT3257
CM10MDL-24H
CM400DU-5F
CM400DY-12NFB
CM400E3U-12H
CM400HA-24H
CM450HA-5F
CVA4502N
CXA1289M
CM400DY-12
CM50MD46-12H
CVM40CD160
CXD1030N
CA9544
CMA5455PKK
CY26502
CY7C168A-25PC
CY93422PC
CA3338M
CM150DY-12H
CM150DY-12NF
CM150DY-24H
CM150DY-24NF
CM150DY-28H
CM150E3U-12H
CM150E3U-24H
CM150E3Y-12H
CM150E3Y-24H
CM150TF-12F
CM150TU-12F
CM150TU-12H
CM15AD05-24H
CM15MD1-12H
CM15MD-12H
CM15MD-24H
CXA10-48S3V3
CMBUS100Q
CY2308ZC-1H
CY7C148-25PC
CY7C63413-PVC
C116764-0003
CAK2405F
CM600YE2P-12F
CM100TF-12
CM15LD-12H
CM20MD1-12H
CU384A
CS5530A-UCE
CY283430C
CY7C164-20PC
C717A
CA3127E
CD22859E
CE9185E
CXA1092
CY2265PVC-1
CY283420C
CY7C0241-35AC
CM15TF-24H
CM200E3U-12H
CP2216
CSD3080H
CM150E3Y-24
CM300HK-24E
CM400E2U-12F
CM431690
CM50TU-24H
CM75E3U-12H
CP2211
CVM100BB80
CVM50CC80
CM50E3Y-24
CH9204CB-NC
CBS400B24
CCN-0505SF
CDS4004812
CDS4004828
CM1000HA-24H
CM1000HA-28H
CR6L-75
CAK002LF
CXA20-48S05N01
C2953
CRT9212
CXA10-48S05V22-S
CCN-0512DF
CI-2WO-CW-02
CDC208NS
CY7C65640A-LFXC
CFEC10.8M
CFEC10.8MD11-TC
CCR16.85M6AT
CDAC10.7MG
CSACS16.93MX040-TC
CSACS33.86MX040-TC
CIM-10S
CSAC12.5MT-TC
CSAC16.38MX04C-TC
CCR24.0MC6T
CSTCV27.50MXOH4-TC20
CS8863A1
CS-8863A1
CSTCV16.00MXJ009-TC20
CSTCV16M0X54J-R0
C5745Z201T03
CSACV16.93MX040-TC
CDBC450CLX36-TC
CDBC455CLX13-TC
CCR25.0MS6T
CSACS24.00MX040-TC
CFWC450CZ2-TC
CSTC2.00M-TC
CSTCS25.00MXA0H1-TC
CSACS16.00MX040-TC
C8051F040
CD4066
CY7C1021B-15ZI
CY62256LL-70PC
CY2301SC-1H
CS5460A-BS
CD54HC30E
CD4094BE
CD4070BCN
CY7C1021B-15ZXI
CD4066BE
CD4093
CD4060BE
CD4053
CD4052
CD4050BE
CD4017
CD40106BE
CD22M3494E
CAT809TTBI
CD4067BE
CY7C1021CV33-12ZC
CY7C131-55JC
CY7C128A-25PC
CY7C131-35JC
CY7C136-55JC
CY7C136-55JC
CA3018A/3
CA3290T
CA747T
CY7C136-25J
CA3039
CA5420T
CA3080AS
CA3094S
C8051F000
C8051F001
C8051F002
C8051F005
C8051F006
C8051F007
C8051F010
C8051F011
C8051F012
C8051F015
C8051F015-GQR
C8051F016
C8051F017
C8051F018
C8051F019
C8051F020
C8051F021
C8051F022
C8051F023
C8051F023-GQR
C8051F040
C8051F041
C8051F042
C8051F043
C8051F060
C8051F061
C8051F062
C8051F063
C8051F064
C8051F065
C8051F066
C8051F067
C8051F120
CY7C6300/A-PC
CF3817
CVXAEEFE331AF(2R5TPE330MF)
CV1E150MAHANG(25TQC15M)
CV1C470MAHANG(16TQC47M)
CV1A330MABANG(10TPA33M)
CV1A221MADANG(10TPB220M)
CV1A101MAEANG(10TPC100M)
CV1A101MADANG(10TPB100M)
CV0J470MANANG
CV0G151MAEANG(4TPC150M)
CV0E331MADANG(2R5TPB330M)
CV0E221MAGANG(2R5TPB220M)
CV0E221MAEANG(2R5TPC220M)
CLLD11X7SOG225MTOO9N
CLLD11X7SOG155MTOO9N
CLA4C560KBNE
CLA4C221KBNE
CLA4C150KBNE
CKCL44X7R1H471MT010N
CKCA43X7R1H102MT010N
CKCA43X7R1C104MT029N
CKCA43COG1H331K020N
CKCA43COG1H221KT020N
CKCA43COG1H220KT010A
CKCA43COG1H150K010A
CKCA43COG1H101KT029N
CKCA43CH1H101KT010N
CELMK432BJ226KM-T
CEJ2K110BJ105KA-T
CCJRVB1H103M
CCHU1H153GB5
CAF13CH470K50AT9
CAF13CH181K50AT9
CA41Y104Z025T
CA41N181K050T
CA0612KRNPO9BN101
C3225JF1A476ZT000N
C3225JB1C106VT000N
C1632C102K5RAC7800
C0816X7R0J224MTB09N
C4544
C82M
C3626
C8051F320
CS42448-CQZR
CY7C68300B-56PVXC
CS4360-KZZ
CY2309ZXC-1HT
CY7C1049B-20VC
CS8900-CQ
CS5361-KS
CD4031 #T
CWV1033
CR8AM
CD4071 #T
CXA1842S
CS8553T
CXP81848AH-508Q
CXA2079Q
CD6282CS
CXA1691M #T
CH04T1002-5Z43
CXA2133AS
C9013
CWW1094
CY7C1049BL-17VC
CS4297-JQ
CY7C425-30VIT
CY7C245A-15JIT
CS4344-CZZR
CS4344CZZ
CY7C264-45WC
CY7C025AV-25AI
CR16MAS9VJE8
CR16MCS9
CS4398-CZZ
CY7C024-35AC
CY7C67300-100AXI
CA3272
CP82C50A-5
CP82C59A-5
CP82C52
CLC5902VLA
CR16MCS9VJE8
CR16MCS5VJE7
CS82C37A-12
CP80C88
CY27H256-357C
CS80C286-12
COP87SAB7
CS80C286-16
CA3306CM
CS82C37A
CP80C88-2
CA5260A
CA3262AQ
CY7C199-20ZC
CS4231-KL
C5022
CXP84332-115Q
CXP82324-1040
COP8SGE7VEJ8
COP8SGE5
CS80C88
C2900-11
CA3272AQ
CDP68HC68T1E
CS9211-VNG
CD22M3494MQ
CXA2083R
CA3280AE
CXP5024H-082Q
CS80C88-2
CD4051BE
CA3096E
CY7C199-20VC
CY7C1009-15VC
CA3160AE
CA3160E
CP82C37A-5
CH47U-47499
CD4046BE
CH47U-4776
CS82C44A
CXA2026AS
CP82C55A-5
CXA25420
CP82C59A
CXP5084H-519Q
CA3338AM
CXP83412-102Q
CA3080E
CXP2508
CLC5955MTD
CS82C54-12
CA3160E
CA3260DE
CA3524E
CF61893FN
CXK5816MS-15L
CXP5084H-566Q
CD74HCT688E
C847U-4777
CA3280E
CA3161E
CD22M3494SQ
CF32616A
COP8788EGV-X
CA3280E
CXK5864BM-12L
CXD1172AM
CL-SH351-24QC-B
CP82C54-10
CT1978-BAP
CA3096CE
CT8920-NBQ
C109624
C120404
CT1741V413
CXA1372Q
CA3096AE
CA3272Q
CY7C147-25PC
CXA1081M
CXP5086H-5950
CXD1167Q
CA3140AE
CP82C54
CT1749-DAQ
CL450-P160
CAT28F020T
CS82C55A-5
CXD2508Q
CL450-P16ER
CSLIC 1B01
CA3290AE
CA3080AE
CAT28F001T
CIS8204-388BGA-C
CT2504-TCQ
CA30906CE
CA3260E
CY7C185-25VC
C8820-12
CY37032P44-125AC
CDP68HC68A2E
CXP81840AH-505Q
CA3290E
CA3086
CXP5084H-528Q
CY62256VLL-70ZC
CA3089E
CF70091A
CS80C286-16
CA3260AE
CXA1635M
C7321-12
CT2511-SBT
CXP50112-197Q
CY283462C
CA3083
CF34112
C71098
CD4042BE
CXP5086H-704Q
CF34111
CS56-6
CXP80724-168Q
CXD2507AQ
CXA1720Q
CXP83912-502Q
CS82C54-10
CS80C286-25
CA3046
CA3140E
C07M1
CXD1130Q
CXD1130Q
CA3292AQ
CP82C55A
CS82C54
CA3130E
C55432FNA
CY7C185-20VC
CL-GD6340-32QC-A
C8820-11
CXD1125Q
CA24WC02J

Total:139799
Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Stock List A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TEL:86-533-2716050     FAX:86-533-2716790
   


Phoenix Technology Co.,Ltd ©All rights reserved 2006